Building Techniques of Traditional Minnan Architecture and Their Modernity Expression | Dr. Lianliang Wang

Dr. Lianliang Wang from Xiamen University, China will be giving a public lecture titled 'Building Techniques of Traditional Minnan Architecture and Their Modernity Expression'.

Dr. Wang Liangliang is currently teaching at the Department of Architecture in School of Architecture and Civil Engineering, Xiamen University.
 
10.07.2018 | 12:30-13:30 | Architecture Faculty Auditorium 

Geleneksel Minnan Mimarisinin Yapı Teknikleri ve Modernite Söylemi | Dr. Lianliang Wang

Çin Xiamen Üniversitesi'nden Dr. Lianliang Wang, “Geleneksel Minnan Mimarisinin Yapı Teknikleri ve Modernite Söylemi” başlıklı bir seminer verecektir.

Wang Liangliang şu anda Xiamen Üniversitesi Mimarlık ve İnşaat Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde ders vermektedir.
 
10.07.2018 | 12: 30-13: 30 | Mimarlık Amfisi